Kniha nvtv

Kniha nvtv

12 / 5 / 202021:15:30

, . 2018 .

bettZek
 

12 / 5 / 202020:36:06

แนะนำเว็บแทงบอ&#

แทงพนันบนมือถือ เว็บพนันบอลออนไลน์ แทงบาคาร่าออนไลน์ ตลอด 24 ชั่วโมง
สวัสดีครับ วันนี้ผมจะแนะนำเว็บพนันออนไลน์ kingufa.com แทงบอลออนไลน์ ที่สามารถเปิดสมาชิกได้ตลอด 24 ชั่วโมง และมีบริการมากมาย สำหรับนักพนันออนไลน์ ต้องการ แทงบอลออนไลน์ ติดต่อได้ที่ LINE ID : @kingufav2

RobertVon
 

12 / 5 / 202018:13:32

cialis dose

cialis online cheap

HDepCarapse
 

12 / 5 / 202017:44:42

? . .

Homepet
 

12 / 5 / 202017:02:49

ibwvwgrqekho

tiempo de duración del viagra best generic viagra buy viagra in australia store male enhancement pills low blood pressure and viagra

aahbzjjk
 

12 / 5 / 202016:00:00

, . .

Pablodob
 

12 / 5 / 202015:00:25

Free&easy to use youtube downloader, free and fast.

Hi, just came across your post, really appreciate your works!
Would like to post some useful website, hope you like it.
Youtube Converter
Youtube downloader
Youtube video downloader
Youtube to mp3
Youtube to mp4
makemkv reviews and alternative of 2020.
redfox reviews and alternative of 2020.

youtubetomp3W105
 

12 / 5 / 202014:37:26

domik

aikon search

JuanitaBrapy
 

12 / 5 / 202014:12:55

-

- .

arhipatam
 

12 / 5 / 202013:30:35

Датчик расхода Д

Датчик расхода ДРС.М

Датчик предназначен для измерения объема воды, закачиваемой в нагнетательные скважины систем поддержания пластового давления на нефтяных месторождениях, или используемой в сетях водо- и теплоснабжения промышленных предприятий и организаций и объектов коммунального хозяйства.

Датчик обеспечивает преобразование объема в выходной сигнал, представленный последовательностью электрических импульсов с ценой каждого импульса 0,001 м3

Датчик может работать в комплекте с микровычислительным устройством
"DYMETIC-5101"; "DYMETIC-5102.1"; "ТУРА-Д-5102.1"; "ТУРА-TD0004" или аналогичным (далее – вычислитель), или в составе измерительных систем (далее – ИС), имеющих источник питания постоянного тока 24 В мощностью не менее 2 Вт, при этом датчик допускает совместное использование с терминалами ЭВМ любых типов, имеющими возможность приема числоимпульсных сигналов, выдаваемых "бесконтактным ключом".

Технические характеристики
Датчик может устанавливаться на открытом воздухе под навесом или в помещениях насосных блоков кустовых насосных станций, блоков водораспределительных гребенок и на пунктах учета воды. Конструкция датчика допускает эксплуатацию в помещениях с взрывоопасными зонами класса В-1а согласно гл. 7.3 "Правил устройства электроустановок" (ПУЭ).

Степень защиты датчика от воздействия пыли и воды по ГОСТ 14254-96 – IP57.

По способу защиты человека от поражения электрическим током датчик соответствует требованиям класса защиты 01 по ГОСТ 12.2.007.0.

Измеряемая среда - вода пресная (речная, озерная), подтоварная (поступающая с установок подготовки нефти), пластовая (минерализованная), их смеси и другие невзрывоопасные жидкости, неагрессивные по отношению к сталям марок 12Х18Н10Т, 20Х13, 30Х13 по ГОСТ 5632-72 с температурой от плюс 4 до плюс 60 °С.

ВНИМАНИЕ! СОДЕРЖАНИЕ СВОБОДНОГО (НЕРАСТВОРЕННОГО) ГАЗА В ЖИДКОСТИ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ.

Выходной сигнал датчика представляет собой меандр переменной частоты, пропорциональной расходу, образованный открыванием и закрыванием ключа типа “сухой контакт”.
Выходной сигнал датчика импульсный, представленный периодическим изменением электрического сопротивления выходной цепи по ГОСТ 26.010-80:
- низкое сопротивление выходной цепи не более 200 Ом;
- высокое сопротивление выходной цепи не менее 50000 Ом;
- предельно допускаемый ток от 5 до 25 мА;
- предельно допускаемое напряжение на зажимах выходной цепи
при ее высоком сопротивлении 30 В. Выходная цепь датчика имеет гальваническую развязку от остальных цепей датчика, а также от его корпуса. Предельно допускаемое напряжение гальванической развязки 100 В.
Соединение датчика с вычислителем или с ИС осуществляется четырехжильным неэкранированным кабелем длиной до 300 м.
Потеря давления на датчике при расходе Qi не более 0,1(Qi/Qэmax) 2 МПа.

Датчик устойчив к воздействию вибрации с частотой от 5 до 57 Гц и амплитудой не более 0,15 мм, а также в диапазоне частот от 57 до 80 Гц при ускорении до 19,6 м/с2.

Датчик устойчив к воздействию моющих жидкостей, обеспечивающих удаление загрязнений нефтепродуктами, а также к потоку воды обратного направления.

Датчик сохраняет работоспособность после замерзания и последующего оттаивания воды в проточной части, а также при образовании "наледи" на наружных поверхностях.

Длина прямолинейного участка трубопровода на входе датчика не менее пяти условных проходов (далее – Dу), а на выходе – не менее трех Dу.

Электрическое питание датчика осуществляется от источника постоянного тока напряжением от 20 до 27 В.

Потребляемая мощность, не более 2 Вт

Наработка на отказ не менее 75 000 ч.

Срок службы 12 лет.

Интервал между поверками датчика составляет 3 года.

Устройство и работа датчика

Конструктивно датчик представляет собой моноблок (приложение А), состоящий из корпуса и электронного блока с размещенной на нем электронной схемой, расположенной на печатных платах и защищенной крышками.

Жидкокристаллический индикатор (ЖКИ) – дополнительная функция, обеспечивающая оперативный вывод информации на дисплей мгновенного расхода в единицах “м3/ч”, и накопленного объема, нарастающим итогом в единицах “м3”. ЖКИ размещается непосредственно на датчике под крышкой платы преобразователя (крышка с пломбой поверителя). От воздействия внешней среды ЖКИ защищен ударопрочным стеклом. Значения мгновенного расхода и накопленного объема являются справочными. Погрешность определения мгновенного расхода и накопленного объема не нормируются.

Принцип действия датчика заключается в том, что при протекании жидкости через проточную часть датчика за телом обтекания образуются пульсации давления, улавливаемые пьезоэлектрическими ультразвуковыми преобразователями пульсаций давления, расположенными в корпусе за телом обтекания по направлению движения жидкости. Частота этих пульсаций, измеренная электронной схемой, пропорциональна скорости (объемному расходу) потока жидкости в проточной части датчика.

Электронная схема осуществляет управление ультразвуковыми преобразователями, обработку их сигналов, детектирование, масштабирование, цифровую фильтрацию и формирование выходных сигналов в виде последовательности "весовых" импульсов с "ценой" импульса 0,001м3

В качестве вторичного преобразователя, осуществляющего питание датчика, регистрацию и накопление информации об объемах воды, кроме вычислителя или ИС могут использоваться любые другие устройства, воспринимающие сигналы типа "сухой контакт" и имеющие источник питания постоянного тока 24 В мощностью не менее 2 Вт.

Маркировка и пломбирование
На датчике нанесены:
- наибольший эксплуатационный расход (в м3/ч);
- наибольшее рабочее давление (20 или 25 МПа);
- диапазон расходов измеряемой среды (Н или Р);
- основная относительная погрешность измерения объема (1,5 или 2,5);
- заводской номер и год выпуска датчика;
- товарный знак завода-изготовителя;
- стрелка, указывающая направление потока жидкости;
- знак утверждения типа средств измерения по ПР 50.2.104-2009;
- знак заземления по ГОСТ 21130-75;
- маркировка степени защиты по ГОСТ 14254-96 – IP57.

Для исключения несанкционированного доступа к электрической схеме на корпусе электронного блока предусмотрено место для размещения пломбы поверителя.

На транспортной таре нанесены краской манипуляционные знаки, соответствующие надписям «Хрупкое – осторожно!», «Беречь от влаги», «Верх» по ГОСТ 14192, наименование грузоотправителя и пункта отправления, пункт назначения (при необходимости), условное обозначение датчика, масса брутто и нетто, год и месяц упаковывания.

Упаковка
Упаковка датчика производится в деревянные или фанерные ящики (в зависимости от типоразмера), выложенные двумя слоями парафинированной бумаги. Эксплуатационная документация упаковывается вместе с датчиком. Допускается упаковка в картонные коробки по ГОСТ 9142-90.

Эксплуатационная документация укладывается в пакет полиэтиленовый фасовочный с замком типа “ZIP-LOCK” ГОСТ 12302-83.

Упаковка датчика исключает возможность перемещения изделий внутри ящиков.

При отгрузке самовывозом, по согласованию с заказчиком, транспортная тара не поставляется. Вариант упаковки - по согласованию с заказчиком.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

Монтаж и эксплуатацию датчика следует производить с обязательным соблюдением ПУЭ (глава 7.3), "Правил эксплуатации электроустановок потребителей", "Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей", монтажного чертежа и настоящего руководства по эксплуатации датчика.

Датчик должен обслуживаться персоналом, имеющим квалификационную группу по технике безопасности не ниже третьей, прошедшим инструктаж по технике безопасности на рабочем месте и ознакомленным с требованиями эксплуатационной документации.

После монтажа датчика места сварки и фланцы должны быть окрашены в цвет трубопровода (светло-зеленый для водоводов). Корпус датчика выполнен из нержавеющей стали и защитной окраске не подлежит.

Монтаж, демонтаж и эксплуатация датчика во взрывоопасной зоне должны производиться с соблюдением требований "Инструкции по монтажу электрооборудования, силовых и осветительных сетей взрывоопасных зон" ВСН 332-74 (ММСС СССР).

При размораживании датчика не допускается применение открытого пламени и нагрев корпуса датчика выше плюс 100 оС. При этом допускается тепловое воздействие только на проточную часть датчика.

При вводе в эксплуатацию после срока хранения более половины межповерочного интервала, датчик должен быть поверен.

ВНИМАНИЕ: РАБОТА ДАТЧИКА ПРИ РАСХОДАХ БОЛЕЕ Qэmax ДОПУСКАЕТСЯ ТОЛЬКО В КРАТКОВРЕМЕННОМ РЕЖИМЕ. ПРИ ПОСТОЯННОЙ РАБОТЕ НА РАСХОДАХ БОЛЕЕ Qэmax УВЕЛИЧИТСЯ ЭРОЗИОННЫЙ ИЗНОС ДАТЧИКА, В ЭТОМ СЛУЧАЕ ОАО «ОПЫТНЫЙ ЗАВОД «ЭЛЕКТРОН» ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ НЕ НЕСЕТ.

Подготовка датчика к использованию

УСТАНОВКУ И МОНТАЖ ДАТЧИКА ПРОИЗВОДИТЬ ПРИ ПОЛНОМ ОТСУТСТВИИ ДАВЛЕНИЯ В ТРУБОПРОВОДЕ ПОСЛЕ ЕГО ПОЛНОГО ОПОРОЖНЕНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С МОНТАЖНЫМ ЧЕРТЕЖОМ 1101.00.00.000 МЧ.

Датчик монтируется на участке трубопровода с произвольным расположением в пространстве (от горизонтального до вертикального), направление потока жидкости должно быть снизу вверх при положении датчика, отличном от горизонтального. Направление стрелки на корпусе датчика должно совпадать с направлением потока воды.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ: РАЗМЕЩАТЬ ДАТЧИК В ВЕРХНЕЙ ТОЧКЕ ТРУБОПРОВОДА.
Монтаж датчика производить в помещении или на открытом воздухе под навесом.

Для установки датчика на измерительном участке трубопровода предварительно приварить фланцы согласно 1102.00.00.000 МЧ, входящие в комплект монтажных частей. Для обеспечения соосности фланцы следует приваривать в сборе со специальной вставкой.

Ознакомиться с подробными характеристиками и заказать вы можете на сайте https://neftel.ru/datchik-rashoda-drsm

Claudeneott
 

12 / 5 / 202012:31:17

Trade in crypto-exchange for today - did you think about this idea?

Hello!
Have you heard about upcoming Bitcoin halvening?
This is a distinctive feature of this crypto which drops by half miner's reward. It happens every 5 years. Previous halving was in 2016 and only a year later cryptocoin's cost broke all records and became 20K dollars. So if you wants to start trading bitcoins, now it is a suitable time for it.
The best way to try is the largest in the world platform Binance.com. On this page https://binance.broker/ there are clear instructions on how to start trade at this platform. Doing it is not difficult even using a regular card. Remember about probable risks and do not invest borrowed money. Good luck!

AlexTox
 

12 / 5 / 202009:46:35

, . .

Da3draick
 

12 / 5 / 202008:31:23

-.

, - .

Leodspums
 

12 / 5 / 202002:33:20

hsuxeayv

advair inhalers

Janeelers
 

12 / 5 / 202001:31:03

Windows

Microsoft Windows, . , Windows, .

Microsoft, , . , , . , , , , .

, Windows, , , , , , , , .

https://drivers-pack.ru/
Windows

driferpak
 

12 / 5 / 202000:35:03

Origin Windows 10

, Windows 10 programmy-rus.ru

. , . , , Windows 10.

Directx 11 - programmy-rus.ru . : , , . , Opera, , Google Chome .

: Discord, Zona, Skype, iCloud . , : , ACDSee Pro 10, SopCast, Origin . yfkflbnm .

, : Word 2016, DjVu, Microsoft Office 2010, . Windows 10. , NET Framework 3.5, Alcohol 120, Nero, Memtest86, ROG Gaming Center , .

OBS 64 bit Windows 10 . programmy-rus.ru . . . , , , , , , . .

, , , Windows. , , , . . , , -.

Windows 10 , . !

Progreddug
 

11 / 5 / 202023:04:15

10

Windows 10 programmy-rus.ru

. , . , , Windows 10.

11 programmy-rus.ru . : , , . , Opera, , Google Chome .

: Powerpoint, Zona, Skype, WhatsApp . , : , K-Lite Codec Pack, iTunes, Origin . .

, : Office 365, DjVu, Microsoft Office 2007, . Windows 10. , NET Framework 3.5, UltralSO, AutoRuns, Acronic Disk Director, Java , .

uTorrent Windows 10 . programmy-rus.ru . . . , , , , , , . .

, , , Windows. , , , . . , , -.

Windows 10 , - . !

Progreddug
 

11 / 5 / 202020:37:20

Windows

Microsoft Windows, . , Windows, .

Microsoft, , . , , . , , , , .

, Windows, , , , , , , , .

https://drivers-pack.ru/
Windows

driferpak
 

11 / 5 / 202016:05:26

Discord Windows 10

, Windows 10 programmy-rus.ru

. , . , , Windows 10.

programmy-rus.ru . : , , . , Opera, , Google Chome .

: Discord, Zona, uTorrent, WhatsApp . , : TV Player Classic, Adobe Photoshop, BlueStacks, Xpadder . .

, : Word 2007, DjVu, Microsoft Office 2016, . Windows 10. , Allshare samsung, UltralSO, AutoRuns, Acronic Disk Director, Classic Shell , .

10 . programmy-rus.ru . . . , , , , , , . .

, , , Windows. , , , . . , , -.

Windows 10 , . !

Dafniradug
 

11 / 5 / 202013:52:02

buy cialis NC

cialis treats

DepCarapse