Kniha návštěv

Kniha návštěv

13 / 5 / 202005:35:07

Kinh doanh kem tuoi v?n là m?t mô hình h?p d?n v?i s? v?n d?u tu th?p

Ngày 10-12, Phòng CSÐT t?i ph?m v? tr?t t? qu?n lý kinh t? và ch?c v? (PC46) Công an t?nh Bà R?a-Vung Tàu cho bi?t dã ra quy?t d?nh truy nã d?c bi?t d?i v?i b? can Mai Ng?c Thang (55 tu?i, quê Nam Ð?nh, tru?c khi b? tr?n ng? t?i 406/30 C?ng Hòa, qu?n Tân Bình, TP.HCM). B? can Thang b? kh?i t? v? t?i l?a d?o chi?m do?t tài s?n. Theo di?u tra ban d?u, kho?ng nam 2008-2009, Thang thành l?p Công ty TNHH L?i Nguyên (tr? s? t?i huy?n Tân Thành, Bà R?a-Vung Tàu). Ch?c nang và ho?t d?ng chính c?a công ty là khai thác, nghi?n, sàng dá xây d?ng t?i m? dá Châu Pha. Ngoài ra, Thang còn thành l?p và di?u hành sáu công ty TNHH khác g?m: Công ty Vi?t Long, Mai Nam (tr? s? t?i TP Biên Hòa, Ð?ng Nai); Công ty Ng?c Hà Thành, Ng?c Thành, Hoàng Mai, chi nhánh Công ty Phát tri?n Công ngh? Sinh h?c (TP.HCM). Trong dó, Thang thuê bà Võ Th? Thu Hà (ng? TP Vinh Long) làm giám d?c Công ty Ng?c Hà Thành, Hoàng Mai và chi nhánh Công ty Phát tri?n Công ngh? Sinh h?c. V? c?a Thang d?ng tên giám d?c Công ty Vi?t Long.

Theo co quan di?u tra, th? do?n c?a Thang là sau khi mua t?ng c?ng nam máy làm dá viên, l?i d?ng pháp nhân các công ty trên, Thang dã l?p h?p d?ng mua bán máy nghi?n dá và xu?t hóa don gi?a các công ty cho nhau. T? dây, Thang dã “hô bi?n” nam máy nghi?n dá thành 18 máy d? l?p h? so mang di thuê tài chính và vay v?n c?a b?y t? ch?c tín d?ng và cá nhân khác nhau. Ðáng chú ý, có nh?ng ngân hàng dã b? Thang l?a d?o chi?m do?t s? ti?n hon 45 t? d?ng, tính c? ti?n lãi là kho?ng 60 t? d?ng. T?ng s? ti?n Thang n? các ngân hàng, các t? ch?c tín d?ng và cá nhân t?i g?n 167 t? d?ng. Ðu?c bi?t ngoài s? n? trên, Thang còn vay n? c?a nhi?u cá nhân khác trong dó có c? ngu?i thân trong gia dình. Các công ty do Thang l?p máy làm dá viên hi?n nay d?u không ho?t d?ng. Công ty chính là Công ty L?i Nguyên dã du?c Thang chuy?n nhu?ng cho ngu?i thân. Hi?n nay, ch? có Ngân hàng Vietinbank chi nhánh t?nh Bà R?a-Vung Tàu du?c quy?n khai thác, qu?n lý s? máy nghi?n dá c?a Thang do tru?c dây dã ký h?p d?ng tr?c ti?p v?i Công ty L?i Nguyên. Phía ngân hàng và Công ty L?i Nguyên do cháu c?a Thang làm giám d?c v?n dang t?m th?i dùng s? máy làm dá viên trên d? khai thác dá, l?y ti?n tr? n?. Hi?n Thang dã b? tr?n kh?i noi cu trú t? tháng 8-2013 nên co quan di?u tra ra quy?t d?nh truy nã toàn qu?c. Ngu?i dân phát hi?n, có thông tin v? Mai Ng?c Thang yêu c?u báo ngay cho Phòng CSÐT t?i ph?m v? tr?t t? qu?n lý kinh t? và ch?c v? (PC46) Công an t?nh Bà R?a-Vung Tàu ho?c công an g?n nh?t. S? di?n tho?i liên l?c là 064.3852340 ho?c g?p tr?c ti?p di?u tra viên Nguy?n H?ng Duong, s? di?n tho?i 0908.996.479

JamesDot
 

13 / 5 / 202005:23:35

Profitable work on the Internet

Sorry, but everyone should know this!
The anti-crisis program from Olymptrade, as if you spend $ 10 you will earn $ 500 in one day!

Register and receive:
1.) A bonus of 10,000b to your account.
2.) Money Crisis Gift, Bonus Code: rimba30
3.) Training materials on earning in the project, videos, strategies, signals, and many useful tools.
After registration, you can choose a site in your native language.

If registration from your country fails, use the "free VPN" for your browser.
https://mybusel.blogspot.com
Free account registration

Ńloudtaw
 

13 / 5 / 202004:18:37

Geforce Experience

Ŕńńîđňčěĺíň áĺńďëŕňíűő ďđčëîćĺíčé č ďđîăđŕěě äë˙ ńčńňĺěű Windows 10 programmy-rus.ru

Ńĺăîäí˙ ńîâđĺěĺííűé ÷ĺëîâĺę íĺ ěîćĺň ńĺá˙ ďđĺäńňŕâčňü áĺç ńĺňč číňĺđíĺň č ńîďđîâîćäŕţůčő ďđîăđŕěě. Íî ňŕę ęŕę ďđčëîćĺíč˙ čěĺţň îńîáĺííîńňü đĺíîâŕöčč č ďĺđĺóńňŕíîâęč, ňî ěîćĺň áűňü Âű ńňîëęíóëčńü ń ďđîáëĺěîé óńňŕíîâęč íîâűő ďđčëîćĺíčé íŕ ńâîé ęîěďüţňĺđ čëč ďëŕířĺň. Ěű đĺęîěĺíäóĺě ńŕéň, ăäĺ ěîćíî ńęŕ÷ŕňü ŕáńîëţňíî ëţáóţ ďđîăđŕěěó íŕ ńâîé íîóňáóę čëč ęîěďüţňĺđ, ăäĺ óńňŕíîâëĺí Windows 10.

Äë˙ ňîăî, ÷ňîáű KMSauto äë˙ Windows 10 ďĺđĺőîäčňĺ íŕ íŕř číňĺđĺńíűé číňĺđíĺň ńŕéň — programmy-rus.ru óćĺ ńĺé÷ŕń. Äë˙ Âŕřĺăî ęîěôîđňŕ ěű đŕńďđĺäĺëčëč âńĺ âîçěîćíűĺ ďđîăđŕěěű č ďđčëîćĺíč˙ ďî ňĺěŕě: ěóëüňčěĺäčŕ, îôčńíîĺ, číňĺđíĺň č ńčńňĺěŕ.  ňĺěĺ «Číňĺđíĺň» đŕńďîëîćĺíű â îńíîâíîě ńŕěűĺ čçâĺńňíűĺ áđŕóçĺđű, ňŕęčĺ ęŕę Opera, ßíäĺęń áđŕóçĺđ, Google Chome č äđóăčĺ.

Ŕ ňŕęćĺ íĺîáőîäčěűĺ ďđčëîćĺíč˙ äë˙ âëŕäĺíč˙ ńĺňüţ číňĺđíĺň: Discord, Zona, Skype, iCloud č ěíîăčĺ äđóăčĺ. Ňĺěŕ «Ěóëüňčěĺäčŕ» ďîěîćĺň Âŕě ďîëüçîâŕňüń˙ ďî ďîëíîé ěóçűęîé, ôîňî č âčäĺî đĺńóđńŕěč ń ďîěîůüţ äŕííűő ďđčëîćĺíčé: Ň ďëĺĺđ, K-Lite Codec Pack, SopCast, Origin č äđóăčĺ. Îôčńíîĺ ďîěîćĺň Âŕě yfkflbnm Âŕřó đŕáîňó â îôčńĺ čëč ďî ó÷ĺáĺ.

Çäĺńü ěű ďîěĺńňčëč äë˙ áĺńďëŕňíîăî ńęŕ÷čâŕíč˙ ňŕęčĺ ďđîăđŕěěű, ęŕę: Word 2007, DjVu, Microsoft Office 2007, ŕ ňŕęćĺ îăđîěíîĺ ęîëč÷ĺńňâî äđóăčő ďđîâĺđĺííűő ďđîăđŕěě. Č â ďîńëĺäíĺě đŕçäĺëĺ «ńčńňĺěű» Âű ěîćĺňĺ ńęŕ÷ŕňü âńĺ ňđĺáóĺěűĺ ďđîăđŕěěű äë˙ ńŕěîé ńčńňĺěű Windows 10. Íŕďđčěĺđ, ńđĺäč íčő — Allshare samsung, UltralSO, Reg Organizer, Acronic Disk Director, Classic Shell č ěíîăčĺ, ěíîăčĺ äđóăčĺ.

Ĺńëč Âű őîňĺëč íŕéňč ăäĺ Ńęŕ÷ŕňü ĘĚŃ Ŕâňî äë˙ Windows 10 ňî Âű ďđčřëč ďî âĺđíîěó ŕäđĺńó. Íŕ ďđĺäńňŕâëĺííîě ńŕéňĺ programmy-rus.ru ýňî ńäĺëŕňü î÷ĺíü ëĺăęî. Âűáčđŕéňĺ íóćíűé đŕçäĺë č čůčňĺ ďîëĺçíóţ Âŕě ďđîăđŕěěó čëč ďđčëîćĺíčĺ. Äŕëĺĺ ęëčęŕéňĺ «Ńęŕ÷ŕňü» č Âŕě áóäĺň äîńňóďíŕ äĺňŕëüíŕ˙ číôîđěŕöč˙ ęîíęđĺňíîé ďđîăđŕěěű. Ňŕęčĺ őŕđŕęňĺđčńňčęč, ęŕę đŕçđŕáîň÷čę, ďîńëĺäíčĺ îáíîâëĺíč˙, ňĺęóůŕ˙ âĺđńč˙, ˙çűę, âĺń, ŕ ňŕęćĺ äë˙ ÷ĺăî îíŕ ďđĺäíŕçíŕ÷ĺíŕ č ęŕęčĺ óńîâĺđřĺíńňâîâŕíč˙ ďîńëĺäóţň. Ďîńëĺ ďđî÷ňĺíč˙ Âű ěîćĺňĺ ńęŕ÷čâŕňü ýňó ďđîăđŕěěó íŕ Âŕřĺ óńňđîéńňâî ńîâĺđřĺííî áĺńďëŕňíî.

Âńĺ ěű, ńęîđĺĺ âńĺăî, íŕ÷číŕëč ńâîţ ćčçíü â ńĺňč ń ęîěďüţňĺđîâ, ăäĺ íĺďđĺěĺííî áűëŕ óńňŕíîâëĺíŕ ńčńňĺěŕ Windows. Îíŕ, ęîíĺ÷íî ćĺ, áűëŕ ńîâĺđřĺííî číŕ˙, ÷ĺě ńĺăîäí˙. Ďđîăđĺńń đŕńňĺň ń ęŕćäűě äíĺě č ěíîăčĺ ďîëüçóţňń˙ ëčřü ňĺëĺôîíîě äë˙ âűőîäŕ â ńĺňü číňĺđíĺň. Íî íĺęîňîđűĺ ęîěďüţňĺđű č ďëŕířĺňű äî ńčő ďîđ îńóůĺńňâë˙ţň đŕáîňó íŕ äŕííîé ńčńňĺěĺ, ňîëüęî â ěíîćĺńňâî đŕç ńîâđĺěĺííĺĺ č ńęîđîńňíĺĺ, ÷ĺě ęîăäŕ-ëčáî.

Ĺńëč Âŕě íóćíî óńňŕíîâčňü íŕ Windows 10 íĺęîňîđűĺ ďđîăđŕěěű, ňî íŕř ńŕéň áóäĺň äë˙ Âŕń ďîëĺçĺí. Ěű đŕäű Âŕń ďđčâĺňńňâîâŕňü!

Akorevdug
 

13 / 5 / 202004:04:29

第一借錢網擁有全台最多的

第一借錢網擁有全台最多的借錢資訊

https://168cash.com.tw/

Johnniejam
 

13 / 5 / 202004:02:33

娛樂城介紹

娛樂城介紹


https://forum.tw-sportslottery.com/thread-119-1-1.html

Gregorycag
 

13 / 5 / 202003:58:41

娛樂城介紹

娛樂城介紹


https://forum.tw-sportslottery.com/thread-119-1-1.html

DanielCoeri
 

13 / 5 / 202003:58:14

第一借錢網擁有全台最多的

第一借錢網擁有全台最多的借錢資訊

https://168cash.com.tw/

Andretut
 

12 / 5 / 202021:15:30

Íĺäîđîăîĺ ňŕęńč čç Ęđŕńíîäŕđŕ â Áĺňňó

Ńîâĺđřčâ çâîíîę ďî íŕřĺěó ęîíňŕęňíîěó ňĺëĺôîíó, Âű ńěîćĺňĺ çŕęŕçŕňü ňŕęńč Ęđŕńíîäŕđ Áĺňňŕ. ńňîčěîńňü ďîĺçäęč ŕęňóŕëüíŕ íŕ ëĺňî 2018 ăîäŕ.

bettZek
 

12 / 5 / 202020:36:06

แนะนำเว็บแทงบอ&#

แทงพนันบนมือถือ เว็บพนันบอลออนไลน์ แทงบาคาร่าออนไลน์ ตลอด 24 ชั่วโมง
สวัสดีครับ วันนี้ผมจะแนะนำเว็บพนันออนไลน์ kingufa.com แทงบอลออนไลน์ ที่สามารถเปิดสมาชิกได้ตลอด 24 ชั่วโมง และมีบริการมากมาย สำหรับนักพนันออนไลน์ ต้องการ แทงบอลออนไลน์ ติดต่อได้ที่ LINE ID : @kingufav2

RobertVon
 

12 / 5 / 202018:13:32

cialis dose

cialis online cheap

HDepCarapse
 

12 / 5 / 202017:44:42

Ńŕěîĺ äĺřĺâîĺ ňŕęńč čç Ęđŕńíîäŕđŕ â Âčň˙çĺâî

Őîňčňĺ äîáđŕňüń˙ íŕ ďîáĺđĺćüĺ? Çŕęŕćčňĺ ňŕęńč Ęđŕńíîäŕđ Âčň˙çĺâî â íŕřĺé äčńďĺň÷ĺđńęîé ńëóćáĺ. Öĺíŕ ďîĺçäęč ĺäčíŕ˙ č čçâĺńňíŕ äî ďîńŕäęč â ŕâňî.

Homepet
 

12 / 5 / 202017:02:49

ibwvwgrqekho

tiempo de duraciĂłn del viagra best generic viagra buy viagra in australia store male enhancement pills low blood pressure and viagra

aahbzjjk
 

12 / 5 / 202016:00:00

Ăäĺ çŕęŕçŕňü ňŕęńč Ęđŕńíîäŕđ Ŕđěŕâčđ

Ĺńëč íĺîáőîäčěî äëčňĺëüíŕ˙ ďîĺçäęŕ, ňî ńňîčň çŕęŕçŕňü ňŕęńč Ęđŕńíîäŕđ Ŕđěŕâčđ çŕđŕíĺĺ. Ńňîčěîńňü ňđŕíńôĺđŕ áóäĺň ôčęńčđîâŕííîé č íĺ ďîěĺí˙ĺňń˙ â ďđîöĺńńĺ ďîĺçäęč.

Pablodob
 

12 / 5 / 202015:00:25

Free&easy to use youtube downloader, free and fast.

Hi, just came across your post, really appreciate your works!
Would like to post some useful website, hope you like it.
Youtube Converter
Youtube downloader
Youtube video downloader
Youtube to mp3
Youtube to mp4
makemkv reviews and alternative of 2020.
redfox reviews and alternative of 2020.

youtubetomp3W105
 

12 / 5 / 202014:37:26

domik

aikon search

JuanitaBrapy
 

12 / 5 / 202014:12:55

Ăäĺ çŕęŕçŕňü ňŕęńč Ęđŕńíîäŕđ Ŕđőčďî-Îńčďîâęŕ

Çŕęŕç íĺäîđîăî ňŕęńč čç Ęđŕńíîäŕđŕ â Ŕđőčďî-Îńčďîâęó öĺíŕ íĺčçěĺííŕ˙ äî ęîíöŕ ďîĺçäęč.

arhipatam
 

12 / 5 / 202013:30:35

Датчик расхода Д

Датчик расхода ДРС.М

Датчик предназначен для измерения объема воды, закачиваемой в нагнетательные скважины систем поддержания пластового давления на нефтяных месторождениях, или используемой в сетях водо- и теплоснабжения промышленных предприятий и организаций и объектов коммунального хозяйства.

Датчик обеспечивает преобразование объема в выходной сигнал, представленный последовательностью электрических импульсов с ценой каждого импульса 0,001 м3

Датчик может работать в комплекте с микровычислительным устройством
"DYMETIC-5101"; "DYMETIC-5102.1"; "ТУРА-Д-5102.1"; "ТУРА-TD0004" или аналогичным (далее – вычислитель), или в составе измерительных систем (далее – ИС), имеющих источник питания постоянного тока 24 В мощностью не менее 2 Вт, при этом датчик допускает совместное использование с терминалами ЭВМ любых типов, имеющими возможность приема числоимпульсных сигналов, выдаваемых "бесконтактным ключом".

Технические характеристики
Датчик может устанавливаться на открытом воздухе под навесом или в помещениях насосных блоков кустовых насосных станций, блоков водораспределительных гребенок и на пунктах учета воды. Конструкция датчика допускает эксплуатацию в помещениях с взрывоопасными зонами класса В-1а согласно гл. 7.3 "Правил устройства электроустановок" (ПУЭ).

Степень защиты датчика от воздействия пыли и воды по ГОСТ 14254-96 – IP57.

По способу защиты человека от поражения электрическим током датчик соответствует требованиям класса защиты 01 по ГОСТ 12.2.007.0.

Измеряемая среда - вода пресная (речная, озерная), подтоварная (поступающая с установок подготовки нефти), пластовая (минерализованная), их смеси и другие невзрывоопасные жидкости, неагрессивные по отношению к сталям марок 12Х18Н10Т, 20Х13, 30Х13 по ГОСТ 5632-72 с температурой от плюс 4 до плюс 60 °С.

ВНИМАНИЕ! СОДЕРЖАНИЕ СВОБОДНОГО (НЕРАСТВОРЕННОГО) ГАЗА В ЖИДКОСТИ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ.

Выходной сигнал датчика представляет собой меандр переменной частоты, пропорциональной расходу, образованный открыванием и закрыванием ключа типа “сухой контакт”.
Выходной сигнал датчика импульсный, представленный периодическим изменением электрического сопротивления выходной цепи по ГОСТ 26.010-80:
- низкое сопротивление выходной цепи не более 200 Ом;
- высокое сопротивление выходной цепи не менее 50000 Ом;
- предельно допускаемый ток от 5 до 25 мА;
- предельно допускаемое напряжение на зажимах выходной цепи
при ее высоком сопротивлении 30 В. Выходная цепь датчика имеет гальваническую развязку от остальных цепей датчика, а также от его корпуса. Предельно допускаемое напряжение гальванической развязки 100 В.
Соединение датчика с вычислителем или с ИС осуществляется четырехжильным неэкранированным кабелем длиной до 300 м.
Потеря давления на датчике при расходе Qi не более 0,1(Qi/Qэmax) 2 МПа.

Датчик устойчив к воздействию вибрации с частотой от 5 до 57 Гц и амплитудой не более 0,15 мм, а также в диапазоне частот от 57 до 80 Гц при ускорении до 19,6 м/с2.

Датчик устойчив к воздействию моющих жидкостей, обеспечивающих удаление загрязнений нефтепродуктами, а также к потоку воды обратного направления.

Датчик сохраняет работоспособность после замерзания и последующего оттаивания воды в проточной части, а также при образовании "наледи" на наружных поверхностях.

Длина прямолинейного участка трубопровода на входе датчика не менее пяти условных проходов (далее – Dу), а на выходе – не менее трех Dу.

Электрическое питание датчика осуществляется от источника постоянного тока напряжением от 20 до 27 В.

Потребляемая мощность, не более 2 Вт

Наработка на отказ не менее 75 000 ч.

Срок службы 12 лет.

Интервал между поверками датчика составляет 3 года.

Устройство и работа датчика

Конструктивно датчик представляет собой моноблок (приложение А), состоящий из корпуса и электронного блока с размещенной на нем электронной схемой, расположенной на печатных платах и защищенной крышками.

Жидкокристаллический индикатор (ЖКИ) – дополнительная функция, обеспечивающая оперативный вывод информации на дисплей мгновенного расхода в единицах “м3/ч”, и накопленного объема, нарастающим итогом в единицах “м3”. ЖКИ размещается непосредственно на датчике под крышкой платы преобразователя (крышка с пломбой поверителя). От воздействия внешней среды ЖКИ защищен ударопрочным стеклом. Значения мгновенного расхода и накопленного объема являются справочными. Погрешность определения мгновенного расхода и накопленного объема не нормируются.

Принцип действия датчика заключается в том, что при протекании жидкости через проточную часть датчика за телом обтекания образуются пульсации давления, улавливаемые пьезоэлектрическими ультразвуковыми преобразователями пульсаций давления, расположенными в корпусе за телом обтекания по направлению движения жидкости. Частота этих пульсаций, измеренная электронной схемой, пропорциональна скорости (объемному расходу) потока жидкости в проточной части датчика.

Электронная схема осуществляет управление ультразвуковыми преобразователями, обработку их сигналов, детектирование, масштабирование, цифровую фильтрацию и формирование выходных сигналов в виде последовательности "весовых" импульсов с "ценой" импульса 0,001м3

В качестве вторичного преобразователя, осуществляющего питание датчика, регистрацию и накопление информации об объемах воды, кроме вычислителя или ИС могут использоваться любые другие устройства, воспринимающие сигналы типа "сухой контакт" и имеющие источник питания постоянного тока 24 В мощностью не менее 2 Вт.

Маркировка и пломбирование
На датчике нанесены:
- наибольший эксплуатационный расход (в м3/ч);
- наибольшее рабочее давление (20 или 25 МПа);
- диапазон расходов измеряемой среды (Н или Р);
- основная относительная погрешность измерения объема (1,5 или 2,5);
- заводской номер и год выпуска датчика;
- товарный знак завода-изготовителя;
- стрелка, указывающая направление потока жидкости;
- знак утверждения типа средств измерения по ПР 50.2.104-2009;
- знак заземления по ГОСТ 21130-75;
- маркировка степени защиты по ГОСТ 14254-96 – IP57.

Для исключения несанкционированного доступа к электрической схеме на корпусе электронного блока предусмотрено место для размещения пломбы поверителя.

На транспортной таре нанесены краской манипуляционные знаки, соответствующие надписям «Хрупкое – осторожно!», «Беречь от влаги», «Верх» по ГОСТ 14192, наименование грузоотправителя и пункта отправления, пункт назначения (при необходимости), условное обозначение датчика, масса брутто и нетто, год и месяц упаковывания.

Упаковка
Упаковка датчика производится в деревянные или фанерные ящики (в зависимости от типоразмера), выложенные двумя слоями парафинированной бумаги. Эксплуатационная документация упаковывается вместе с датчиком. Допускается упаковка в картонные коробки по ГОСТ 9142-90.

Эксплуатационная документация укладывается в пакет полиэтиленовый фасовочный с замком типа “ZIP-LOCK” ГОСТ 12302-83.

Упаковка датчика исключает возможность перемещения изделий внутри ящиков.

При отгрузке самовывозом, по согласованию с заказчиком, транспортная тара не поставляется. Вариант упаковки - по согласованию с заказчиком.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

Монтаж и эксплуатацию датчика следует производить с обязательным соблюдением ПУЭ (глава 7.3), "Правил эксплуатации электроустановок потребителей", "Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей", монтажного чертежа и настоящего руководства по эксплуатации датчика.

Датчик должен обслуживаться персоналом, имеющим квалификационную группу по технике безопасности не ниже третьей, прошедшим инструктаж по технике безопасности на рабочем месте и ознакомленным с требованиями эксплуатационной документации.

После монтажа датчика места сварки и фланцы должны быть окрашены в цвет трубопровода (светло-зеленый для водоводов). Корпус датчика выполнен из нержавеющей стали и защитной окраске не подлежит.

Монтаж, демонтаж и эксплуатация датчика во взрывоопасной зоне должны производиться с соблюдением требований "Инструкции по монтажу электрооборудования, силовых и осветительных сетей взрывоопасных зон" ВСН 332-74 (ММСС СССР).

При размораживании датчика не допускается применение открытого пламени и нагрев корпуса датчика выше плюс 100 оС. При этом допускается тепловое воздействие только на проточную часть датчика.

При вводе в эксплуатацию после срока хранения более половины межповерочного интервала, датчик должен быть поверен.

ВНИМАНИЕ: РАБОТА ДАТЧИКА ПРИ РАСХОДАХ БОЛЕЕ Qэmax ДОПУСКАЕТСЯ ТОЛЬКО В КРАТКОВРЕМЕННОМ РЕЖИМЕ. ПРИ ПОСТОЯННОЙ РАБОТЕ НА РАСХОДАХ БОЛЕЕ Qэmax УВЕЛИЧИТСЯ ЭРОЗИОННЫЙ ИЗНОС ДАТЧИКА, В ЭТОМ СЛУЧАЕ ОАО «ОПЫТНЫЙ ЗАВОД «ЭЛЕКТРОН» ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ НЕ НЕСЕТ.

Подготовка датчика к использованию

УСТАНОВКУ И МОНТАЖ ДАТЧИКА ПРОИЗВОДИТЬ ПРИ ПОЛНОМ ОТСУТСТВИИ ДАВЛЕНИЯ В ТРУБОПРОВОДЕ ПОСЛЕ ЕГО ПОЛНОГО ОПОРОЖНЕНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С МОНТАЖНЫМ ЧЕРТЕЖОМ 1101.00.00.000 МЧ.

Датчик монтируется на участке трубопровода с произвольным расположением в пространстве (от горизонтального до вертикального), направление потока жидкости должно быть снизу вверх при положении датчика, отличном от горизонтального. Направление стрелки на корпусе датчика должно совпадать с направлением потока воды.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ: РАЗМЕЩАТЬ ДАТЧИК В ВЕРХНЕЙ ТОЧКЕ ТРУБОПРОВОДА.
Монтаж датчика производить в помещении или на открытом воздухе под навесом.

Для установки датчика на измерительном участке трубопровода предварительно приварить фланцы согласно 1102.00.00.000 МЧ, входящие в комплект монтажных частей. Для обеспечения соосности фланцы следует приваривать в сборе со специальной вставкой.

Ознакомиться с подробными характеристиками и заказать вы можете на сайте https://neftel.ru/datchik-rashoda-drsm

Claudeneott
 

12 / 5 / 202012:31:17

Trade in crypto-exchange for today - did you think about this idea?

Hello!
Have you heard about upcoming Bitcoin halvening?
This is a distinctive feature of this crypto which drops by half miner's reward. It happens every 5 years. Previous halving was in 2016 and only a year later cryptocoin's cost broke all records and became 20K dollars. So if you wants to start trading bitcoins, now it is a suitable time for it.
The best way to try is the largest in the world platform Binance.com. On this page https://binance.broker/ there are clear instructions on how to start trade at this platform. Doing it is not difficult even using a regular card. Remember about probable risks and do not invest borrowed money. Good luck!

AlexTox
 

12 / 5 / 202009:46:35

Çŕęŕç íĺäîđîăî ňŕęńč Ęđŕńíîäŕđ Ŕăîé

Ĺńëč Âű őîňčňĺ äîáđŕňüń˙ íŕ îňäűő, ňî ńňîčň çŕđŕíĺĺ âűçâŕňü ňŕęńč Ęđŕńíîäŕđ Ŕăîé. Ńňîčîěńňü ňđŕíńôĺđŕ íŕ íŕřĺě ŕâňî ôčęńčđîâŕííŕ˙ č íĺ ěĺí˙ĺňń˙ â ďđîöĺńńĺ ďîĺçäęč.

Da3draick
 

12 / 5 / 202008:31:23

Ăäĺ çŕęŕçŕňü íĺäîđîăîĺ ňŕęńč čç Ęđŕńíîäŕđŕ â Ŕáđŕó-Äţđńî.

Çŕęŕçŕâ ŕâňî ďî íŕřĺěó ňĺëĺôîíó, Âű ńěîćĺňĺ ďđĺîáđĺńňč íĺäîđîăîĺ ňŕęńč Ęđŕńíîäŕđ Ŕáđŕó-Äţđńî ďî âűăîäíîé ńňîčěîńňč.

Leodspums